Codi ètic

CODI ÈTIC Tarragona en Comú

1. PREÀMBUL

Tarragona en Comú és un moviment social de caràcter local que pretén treballar per una candidatura a les municipals de Tarragona “per un municipalisme ciutadà i de ruptura” des de la convicció que els seus objectius no es poden aconseguir exclusivament des de l’Ajuntament i que aquesta tasca institucional sols té un caràcter instrumental.

Per rupturisme, defineix la voluntat de trencar amb el model econòmic, polític i social vigent per construir un nou procés  constituent, des de baix i on els municipis han d’ocupar un paper clau, central. Defensem una política municipal que vagi molt més enllà d’intentar exclusivament millorar la governança mitjançant un programa específic enganxat al possibilisme o pragmatisme del marc polític i econòmic vigent. Tarragona en Comú defensa la transformació radical d’aquest model polític, per superar les reformes i aposta per canviar-lo i fer-lo de nou, utilitzant alhora la proposta, la denuncia i la desobediència cap a la transformació social, la regeneració política i la ruptura democràtica.

Per municipalisme ciutadà defineix la voluntat d’ésser un moviment d’acció política local, de proximitat a la ciutadania i una candidatura no monopolitzada ni dirigida per partits polítics, on totes les persones hi tinguin el mateix paper protagonista i decisori, des de l’autonomia política i la transparència absoluta i des d’una nova forma de fer política, que trenqui amb el centralisme inherent a bona part de les forces polítiques i aposti per espais de participació, de decisió, de control i seguiment per part de la ciutadania, rescatant i regenerant la política per ficar-la al servei i en mans de les persones. Un govern municipal on els representants governin escoltant i estiguin al servei de la ciutadania i no a l’inrevés. Un municipalisme entès com una de les palanques de canvi fonamental per a aconseguir la ruptura constituent que ens porti a la transformació social.

Els i les membres de Tarragona en Comú han d’assumir que la representació política no és una professió sinó un compromís i un mitjà per assolir el seu ideari, juntament amb la mobilització social i la lluita pels drets socials. Per això tots i totes els seus representants, càrrecs electes o interns, han de subscriure aquest codi ètic de caràcter vinculant tot acceptant que estan al seu servei i al de la ciutadania i obligats i obligades a vincular les seves decisions a la voluntat expressada democràticament,

Els principis recollits en aquest codi ètic comprometen a totes les persones de la candidatura que ocupin càrrecs electes, de lliure designació i gerencials tant de l’ajuntament com dels organismes dependents, públics o no, en els que l’ajuntament tingui participació financera o formi part de la presa de decisions.

Aquest Codi ètic parteix del principi de confiança amb les persones que ens puguin representar, però tot i això Tarragona en Comú incorporarà mecanismes de suport, supervisió i control a la seva tasca que el doti encara de més garanties i seguretat en cas d’incompliment com la revocació, comissions de garanties, auditories ciutadanes o control per part de l’assemblea.

Tarragona en Comú es compromet a impulsar els instruments i mecanismes legals necessaris perquè aquests principis ètics es converteixin en norma obligatòria per a tota l’administració municipal.

– Fer pública la seva declaració de béns i patrimoni i de mostrar transparència dels seus ingressos rendint comptes públics i fent una gestió transparent del seu patrimoni al llarg i al final de la seva activitat com a representant.

– Limitació a dos mandats continuats. Tarragona en Comú vol afavorir el canvi i la renovació periòdica dels seus representants. L’assemblea de la candidatura determinarà la pertinença o no de la continuïtat dels i de les nostres representants d’un mandat a altre. Han de passar dues legislatures més abans que es puguin tornar a presentar.

– Un cop finalitzada la representació pública, durant un període de cinc anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat directa o indirectament pel càrrec que s’ostenti. En cap cas se n’ocuparan càrrecs de consells d’administració.

– Renunciar al càrrec públic o intern en cas de ser processat o condemnat per faltes o delictes, que han d’incloure sempre els delictes de corrupció, econòmics, assetjament sexual, violència de gènere, pederàstia i maltractament infantil, contra els drets dels treballadors, ecològics i urbanístics.

– Inhibir-se en la presa de decisions que puguin afectar als seus interessos personals o econòmics, abstenint-se de les deliberacions o votacions, sobre assumptes en els quals s’hi trobin implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal. Faran pública aquesta possible col·lisió d’interessos.

– Renunciar a qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs de cap persona i/o institució d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, així com a possibles privilegis associats a la condició de representant municipal.

– No es podran acumular altres dedicacions polítiques en altres nivells institucionals, sempre i quan, no siguin vinculats a la seva condició de regidors/es. En cas de voler fer campanya política per alguna candidatura més enllà del context municipal, es sotmetrà a la seva aprovació per part de l’assemblea.

COMPROMISOS DELS CANDIDATS I CANDIDATES

Les persones representants de Tarragona en Comú es comprometen a:

– Limitació salarial. Es cobrarà un salari digne, proporcional i adequat a la feina, dedicació i responsabilitat ocupada. Aquesta remuneració serà com a màxim 3 el SMI i no es podran duplicar sous ni cobrar remuneracions ni dietes extres per assistir a reunions.

– Fer pública la seva declaració de béns i patrimoni i de mostrar transparència dels seus ingressos rendint comptes públics i fent una gestió transparent del seu patrimoni al llarg i al final de la seva activitat com a representant.

– Limitació a dos mandats continuats. Tarragona en Comú vol afavorir el canvi i la renovació periòdica dels seus representants. L’assemblea de la candidatura determinarà la pertinença o no de la continuïtat dels i de les nostres representants d’un mandat a altre. Han de passar dues legislatures més abans que es puguin tornar a presentar.

– Un cop finalitzada la representació pública, durant un període de cinc anys, no s’accedirà a cap organisme públic o privat el qual s’hagi supervisat, o hagi estat creat directa o indirectament pel càrrec que s’ostenti. En cap cas se n’ocuparan càrrecs de consells d’administració.

– Renunciar al càrrec públic o intern en cas de ser processat o condemnat per faltes o delictes, que han d’incloure sempre els delictes de corrupció, econòmics, assetjament sexual, violència de gènere, pederàstia i maltractament infantil, contra els drets dels treballadors, ecològics i urbanístics.

– Inhibir-se en la presa de decisions que puguin afectar als seus interessos personals o econòmics, abstenint-se de les deliberacions o votacions, sobre assumptes en els quals s’hi trobin implicats directament o indirectament per interessos de tipus personal. Faran pública aquesta possible col·lisió d’interessos.

– Renunciar a qualsevol donació de diners o articles de valor monetari, favors, descomptes i préstecs de cap persona i/o institució d’àmbit privat per la seva condició de càrrecs electes, així com a possibles privilegis associats a la condició de representant municipal.

– No es podran acumular altres dedicacions polítiques en altres nivells institucionals, sempre i quan, no siguin vinculats a la seva condició de regidors/es. En cas de voler fer campanya política per alguna candidatura més enllà del context municipal, es sotmetrà a la seva aprovació per part de l’assemblea.

– Renunciar als plans de pensions privades o altres prestacions atorgades pel fet de ser càrrec públic que siguin pagats amb càrrec als pressupostos de qualsevol institució pública.

– Renunciar als transports oficials i compromís de viatjar amb la tarifa més econòmica que corri a càrrec d’un pressupost públic o del moviment.

– Les agendes de tots els càrrecs electes seran públiques i disponibles per la ciutadania

– Els membres de la candidatura posaran el seu càrrec a disposició de l’assemblea que serà qui, en cas d’incompliment d’aquest compromís, podrà plantejar la censura pública i/o la revocació de la seva condició de representant per mala gestió o incompliment flagrant i no justificat del programa, decisió que serà acceptada.

 

COMPROMISOS DE Tarragona en Comú

Tarragona en Comú, com a moviment, es compromet a fer política municipal des d’aquests principis d’acció política:

– Qualsevol pacte previ o posterior a les eleccions amb qualsevol organització política ha de ser sotmès a la aprovació de l’assemblea del moviment i consultada a tota la ciutadania. Aquests possibles pactes es faran seguint el programa municipal aprovat en assemblea sense caure en concessions que contradiguin els seus aspectes fonamentals.

– Fer seguiment dels compromisos electorals, atenent a la seva fidelitat al programa i compromisos concrets.

– No s’admetrà l’adhesió de cap càrrec públic que hagi obtingut un càrrec públic amb una altra formació política mentre no hi renunciï, ni tampoc hi col·laborarà en cap sentit.

– S’estarà disponible per atendre els mitjans de comunicació i per respondre a les seves preguntes sense interferir en la seva tasca professional. Es rectificarà i es farà públic si alguna informació donada no respon a la realitat.

– No s’entrarà mai en la vida privada de les persones de dins i fora del moviment, ni s’utilitzarà mai electoralment ni políticament els afers personals.

– S’usarà un llenguatge oral, escrit i iconogràfic no excloent ni ofensiu que eviti connotacions androcèntriques, misògines, xenòfobes o discriminatòries de qualsevol tipus.

– Es crearà un registre, que serà públic, de càrrecs públics, d’assessors/es i càrrecs de confiança i de les persones que en nom de Tarragona en Comú siguin presents a consorcis, fundacions, patronats, consells consultius o consells d’administració.

– El pressupost de Tarragona en Comú serà públic, amb detall d’ingressos i execució.

– S’informarà a tots i totes els adherits/es i ciutadania de les assemblees i l’ordre del dia d’òrgans i àmbits de Tarragona en Comú, així com les decisions polítiques que es prenen.

– La primera responsabilitat de Tarragona en Comú és amb la ciutadania. Es promouran espais oberts a la participació i al debat i a la decisió política i, a nivell intern, amb l’assemblea del moviment creant espais i mecanismes que facilitin el coneixement, el seguiment, la valoració i el control de la tasca que es realitzi.

– En cas de disposar d’un excedent de diners fruit de la limitació salarial dels i les representants, aquest es destinaria a finalitats socials i no al finançament del moviment.

– Es faran públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació, apostant per una reducció dràstica dels mateixos, un perfil tècnic dels mateixos i la concurrència pública.

– Es rendiran comptes de les actuacions dels representants davant la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics i oberts a tothom. La informació es presentarà sempre en un format que permeti treballar-la.

– Es mantindrà un contacte habitual amb els moviments socials que lluitin pel mateix ideari, atenent-los, donant-los respostes i tenint-los presents a l’hora de prendre de decisions.

– Es garantirà la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polítics de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d’impacte social, ambiental o urbanístic a la ciutat o barris.

– Es fa renuncia explícita als crèdits bancaris i a les donacions particulars que puguin coartar la independència política. Es té un compromís explícit de treballar amb les institucions de banca ètica.

– S’aposta per una limitació dràstica de la despesa en campanya electoral.

– El finançament es farà a partir de donacions particulars i el petits mecenatge destinat a accions i necessitats concretes.

– S’utilitzarà la denúncia, la desobediència social i la mobilització social com a forma de defensa del programa i del ideari municipal, apostant sempre per la justícia social en cas que contradigui la legalitat vigent.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.información cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
%d bloggers like this: