Marc General d’Educació

L’educació té un paper decisiu com a eix vertebrador i transformador per construir una realitat social, justa i igualitària.

Cal un Sistema Educatiu públic, democràtic i de qualitat on els processos educatius estiguin centrats en la persona, per tal d’ atendre totes les etapes del seu desenvolupament. Amb una educació pública universal, laica, catalana i de qualitat com a servei públic constructor de ciutadania, que treballa per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Tenint en compte els factors de cooperació i de coeducació, per que transformin la concepció mercantilista de la nostra societat.

Els centres educatius i les universitats públiques han de dependre econòmicament,

laboralment i normativament de la Generalitat, per tal d’evitar les desigualtats entre els diferents municipis. I establir elements de col·laboració en la planificació dels serveis complementaris amb municipis i consells comarcals. De manera que la gestió de l’Ajuntament faciliti la integració de les diferents realitats socials locals, amb

competències sobre planificació, ensenyaments no reglats i educació en el lleure.

L’administració local ha de tenir una participació rellevant en totes les etapes educatives, especialment en aquelles que requereixen d’un element important de proximitat, amb la supervisió de la Generalitat que ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats.

La situació de desigualtat entre els centres de titularitat pública i el centres privats concertats augmenta la discriminació educativa i la segregació. Motiu pel qual s’hauria de reduir progressivament els concerts escolars als centres privats i potenciar la titularitat pública.

Afavorir la participació de la ciutadania, considerant que és una aportació que pot enriquir la qualitat del servei educatiu, fomentant l’existència de vincles comunicatius bidireccionals entre ambdues.

Prioritzar els recursos a favor dels serveis educatius i serveis socials en general, que afavoreixin el desenvolupament d’una educació pública.

PROPOSTES

ETAPA 0-3 ANYS

Els infants tenen drets socials, entre els quals hi ha el dret a l’educació, un dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis establerts per la Convenció dels drets de l’Infant.

L’educació i l’accés a les escoles bressol ha de ser un dret de l’Infant amb una funció integradora i socialitzadora.

Els serveis orientats a la infància han estat i encara ho són un dels sectors més colpejats per la crisi i on més s’han reduït les inversions. Aquest fet dificulta la incorporació de la dona al món laboral i incrementa el perill d’augmentar el risc de pobresa i exclusió social de les famílies.

En cap cas es podrà cedir la gestió dels centres públics a entitats privades. Per tant, caldrà iniciar el procés de transferència de gestió privada a l’ Ajuntament.

Actualment la gestió de les escoles bressol de titularitat municipal recau en la Fundació de la xarxa sanitària i social Santa Tecla i l’empresa del Sr. Florentino Pérez.

Cal garantir places d’escola bressol sobretot en les zones on la crisi ha afectat més les famílies, amb quotes assumibles per aquelles famílies que més ho necessiten. Els criteris de qualitat, l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la justícia social i l’adequació a les necessitats reals de la ciutadania han de formar part dels projectes de creació de noves places.

Actualment el fet de què les famílies no puguin assumir les quotes impedeix el seu accés a aquest servei públic.

Cal vetllar pel compliment dels acords en matèria pressupostària aprovats pel Parlament de Catalunya en relació a les partides finalistes destinades a les llars d’infants de gestió municipal.

El Departament d’Ensenyament ha anat reduint l’aportació anual d’una plaça pública per infant passant de 1800 euros anuals l’any 2010, a 875 euros l’any 2014, fins a l’extrem de no contemplar cap partida pressupostària al 2015.

ETAPA 3-16 ANYS

Cal una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions d’aquest Decret i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització.

Si es continua amb aquesta política educativa de segregació de l’alumnat es perpetua la desigualtat social.

Cal un Mapa Escolar que reculli les necessitats per zones per tal de reequilibrar l’oferta pública al municipi.

No destinar recursos a la construcció de noves aules, i aprofitar els recursos existents (aules ja construïdes).

0 Comments

Deixa un comentari

Estadísticas

  • 3.727 visitas

D’on ens visiten

Sígueme en Twitter

Categories

Comentaris recents

    Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.información cookies

    ACEPTAR
    Aviso de cookies
    %d bloggers like this: